Colombia/Tumbaga Sugarcane Decaf

 

(scroll down for english)

 

Decaf Proces

Suikerriet decafeïnering maakt gebruik van een natuurlijk voorkomende verbinding, ethylacetaat (EA) om koffie te cafeïnevrij te maken. De EA die in dit proces wordt gebruikt, is afgeleid van melasse (een bijproduct van de suikerproductie). Omdat EA van nature voorkomt, wordt het proces bestempeld als "van nature cafeïnevrij".

Het EA-proces is relatief eenvoudig. De koffiebonen worden bevochtigd met water en er wordt EA doorheen gecirculeerd. De EA bindt zich met de cafeïne in de boon en extraheert de cafeïne terwijl de meeste andere smaakstoffen achterblijven. Nadat het gewenste cafeïnegehalte is bereikt, worden de EA-resten op de bonen verwijderd door ze te stomen.

Colombia produceert en exporteert al sinds het begin van de 19e eeuw koffie die bekend staat om hun volle body, heldere zuurgraad en rijke afdronk.

Colombia heeft een breed scala aan klimaten en geografische omstandigheden die op hun beurt hun eigen unieke smaken in koffie produceren. Dit betekent ook dat de oogsttijden nogal kunnen variëren.
In feite produceert Colombia tussen al zijn verschillende regio's bijna het hele jaar door verse gewassen.

Naast de grote verscheidenheid aan bekerprofielen, heeft Colombia de afgelopen 10 jaar zijn certificeringsopties snel uitgebreid.
De meest voorkomende certificeringen die beschikbaar zijn, Rainforest Alliance, UTZ en de certtificering van (H)eerlijke koffie.

 

Hoewel de koffieproductie in Colombia pas in de 19e eeuw een grote commerciële industrie werd, is het waarschijnlijk dat koffie ongeveer een eeuw eerder door jezuïetenpriesters in Colombia werd geïntroduceerd.

Toen de commerciële productie eenmaal begon, verspreidde het zich snel.

De eerste commerciële koffieplantages ontstonden in het oosten, vlakbij de grens met Venezuela. Tegenwoordig is koffie wijdverbreid en wordt het commercieel verbouwd in 20 van de 32 departementen van Colombia.

Historisch gezien is de meest bekende koffieregio van Colombia de Eje Cafetero (Koffie-as), ook wel bekend als de 'Koffiedriehoek'. Deze regio omvat de departementen Caldas, Quindío en Risaralda en is uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed.

Hoewel de Eje Cafetero nog steeds een koffieproducerende krachtpatser is, reikt de koffieproductie in Colombia nu ver buiten deze zone. De afgelopen jaren zijn de departementen Huila, Tolima, Cauca en Nariño gewilde en bekende koffieregio's geworden.

Tegenwoordig zijn er naar schatting 540.000 koffieproducenten in het land; ongeveer 95% hiervan zijn kleine boeren met grondbezit van minder dan 5 hectare.
Deze boeren dragen samen ongeveer 16% bij aan het jaarlijkse landbouw-BBP van het land

 

Een veelheid aan smaken

Colombia heeft een breed scala aan microklimaten en geografische omstandigheden die de unieke smaken produceren die zo geliefd zijn in Colombiaanse koffie.
Hoewel er in het algemeen veel subregio's en steeds kleinere geografische aanduidingen zijn - helemaal tot aan individuele boerderijen - kan koffie in Colombia worden onderverdeeld in drie grote regio's waarvan het klimaat, de bodem en de hoogte de smaak beïnvloeden.

Een ander onderscheidend kenmerk van de Colombiaanse koffieproductie is de mitaca-oogst - een tweede oogst die in de meeste regio's ongeveer 6 maanden na de belangrijkste oogst plaatsvindt.
De mitaca-oogst is het resultaat van vochtige oceaanlucht die opstijgt uit zowel de Stille als de Caraïben en de noord-naar-zuidoriëntatie van de centrale cordilleras (bergketens).
Colombia is een van de weinige landen ter wereld die deze productiefunctie heeft.

Het brede scala aan klimaten in Colombia betekent ook dat de oogsttijden aanzienlijk kunnen variëren. Door deze wisselende oogsttijden - en de mitaca-oogst - is de verse oogst Colombiaanse koffie bijna het hele jaar door verkrijgbaar.

 

Colombia - Verwerking en naoogst

De meeste boeren voeren de primaire verwerking (pulpen en drogen) uit op hun eigen boerderij.
De verwerkingsinfrastructuur varieert sterk, maar er zijn opvallende overeenkomsten tussen bedrijven van vergelijkbare grootte of regio's.
Over het algemeen gebruiken de meeste boerderijen traditioneel de volledig gewassen methode en gebruiken ze droge pulp om het waterverbruik te minimaliseren.

Droogprocessen in Colombia zijn innovatief en gevarieerd.
Boeren kunnen hun perkament over de platte daken (elva's) van hun huizen spreiden om langzaam te drogen - soms in de schaduw, maar vaker in de zon.

In delen van Antioquia worden drogende ‘lades’ gebruikt. Dit zijn sets verplaatsbare droogschermen die bij warm weer onder het huis of opslagschuren kunnen worden uitgetrokken en bij regen onder een afdak kunnen worden geschoven.

Polytunnels en parabolische bedden worden ook vaak gebruikt, vooral in gebieden op grote hoogte en koelere temperaturen. Deze constructies zijn meestal verhoogde bedden die op dezelfde manier zijn geconstrueerd als minikassen met plastic zeilen gespannen over een gebogen frame en openingen aan beide uiteinden om de luchtstroom te garanderen.
Deze structuren beschermen perkament tegen natte weersomstandigheden, terwijl de gelijkmatige luchtstroom het drogen zelfs in vochtige omstandigheden mogelijk maakt.

Omdat Colombiaanse boeren steeds meer toegang krijgen tot speciale markten, produceren ze meer Naturals en Honeys van uitzonderlijke kwaliteit. En deze processen zijn niet beperkt tot een select aantal. Samen met Naturals en Honeys komen nu experimenteel verwerkte koffies uit verschillende regio's.

 

Branding Colombiaanse koffie

De Colombiaanse koffie-industrie is ongelooflijk succesvol geweest in het bouwen van een merk dat de belangstelling voor en de vraag naar Colombiaanse koffie blijft vergroten.
Naast het simpelweg vergroten van de vraag, heeft de branding van de branche reclamegeschiedenis geschreven.
Hun iconische koffieboer, Juan Valdez en zijn ezel, Conchita, waren zeer herkenbaar.
Juan werd oorspronkelijk opgericht in 1958 voor de Colombiaanse Federación Nacional de Cafeteros (FNC) (de Federatie van Colombiaanse koffietelers) en zijn gezicht siert het FNC-logo - samen met talloze zakken Colombiaanse koffie - tot op de dag van vandaag.

Het verhaal van Juan Valdez is slechts één voorbeeld van de manier waarop FNC een sterke kracht is geweest bij het creëren van continuïteit voor de reputatie van Colombiaanse koffie.
Sinds de oprichting in 1927 behartigt de FNC de belangen van de Colombiaanse koffietelers. Hun voortdurende aanwezigheid is bijna uniek in de koffiewereld en is gedeeltelijk een van de redenen dat Colombia zo'n krachtpatser is op het gebied van koffieproductie.

Hoewel oorspronkelijk een non-profitorganisatie, is de FNC tegenwoordig collectief eigendom van en wordt gecontroleerd door ongeveer 540.000 producenten in heel Colombia. Naast het bedenken van geniale marketingiconen, werkt de FNC aan het verzekeren van een adequate infrastructuur voor telers, het bieden van technische ondersteuning en het financieren van onderzoek. Hun onderzoeksafdeling, Cenicafé (opgericht in 1938), staat bekend om haar focus op het ontwikkelen van nieuwe genetische variëteiten en het uitvoeren van onderzoek naar verbeterde landbouwpraktijken.

De FNC streeft ook naar prijsstabilisatie en zorgt voor minimumprijzen voor Colombiaanse koffieboeren. Desondanks vormen arbeidstekorten een groeiend probleem in het land, aangezien jonge mensen uit de landelijke koffiegebieden naar de stad verhuizen. Deze situatie is het ‘nieuwe normaal’ voor Colombiaanse producenten en de hoge arbeidskosten vormen een risico voor velen en voor de industrie als geheel.

 

 

Decaf Process

Sugarcane decaffeination uses a naturally occurring compound, ethyl acetate (EA) to decaffeinate coffee. The EA used in this process is derived from molasses (a by-product of sugar production). Since EA occurs naturally, the process is labeled "naturally decaffeinated".

The EA process is relatively simple. The coffee beans are moistened with water and EA is circulated through them. The EA binds with the caffeine in the bean and extracts the caffeine while leaving most of the other flavorings behind. After the desired caffeine level is reached, the EA residue on the beans is removed by steaming them.


Colombia has been producing and exporting coffees known for their full body, clear acidity and rich finish since the early 1800s.

Colombia has a wide variety of climates and geographic conditions which in turn produce their own unique flavors in coffee. This also means that harvest times can vary quite a bit.
In fact, among all its different regions, Colombia produces fresh crops almost all year round.

In addition to the wide variety of cup profiles, Colombia has rapidly expanded its certification options over the past 10 years.
The most common certifications available are Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ, and Organic.

 

Although coffee production in Colombia did not become a major commercial industry until the 1800s, it is likely that coffee was introduced to Colombia by Jesuit priests about a century earlier.

Once commercial production started, it spread quickly.

The first commercial coffee plantations arose in the east, near the border with Venezuela. Today, coffee is widespread and commercially grown in 20 of Colombia's 32 departments.


Historically, Colombia's most famous coffee region is the Eje Cafetero (Coffee Axis), also known as the 'Coffee Triangle'. This region includes the departments of Caldas, Quindío and Risaralda and has been declared a UNESCO World Heritage Site.


While the Eje Cafetero is still a coffee-producing powerhouse, coffee production in Colombia now extends far beyond this zone. In recent years, the departments of Huila, Tolima, Cauca and Nariño have become sought-after and well-known coffee regions.

Today there are an estimated 540,000 coffee producers in the country; about 95% of these are smallholders with land holdings of less than 5 hectares.
Together, these farmers contribute about 16% of the country's annual agricultural GDP

 

A multitude of flavors

Colombia has a wide variety of microclimates and geographic conditions that produce the unique flavors so beloved in Colombian coffee.
While there are many sub-regions in general and increasingly smaller geographical indications - all the way down to individual farms - coffee in Colombia can be divided into three major regions whose climate, soil and altitude influence the taste.


Another distinguishing feature of Colombian coffee production is the mitaca harvest - a second harvest that occurs about 6 months after the main harvest in most regions.
The mitaca crop results from moist ocean air rising from both the Pacific and Caribbean and the north-to-south orientation of the central cordilleras (mountain ranges).
Colombia is one of the few countries in the world that has this production feature.

The wide range of climates in Colombia also means that harvest times can vary considerably. Due to these varying harvest times - and the mitaca harvest - the fresh crop of Colombian coffee is available almost all year round.

 

Colombia - Processing and post-harvest

Most farmers carry out the primary processing (pulping and drying) on ​​their own farm.
Processing infrastructure varies widely, but there are striking similarities between companies of similar size or regions.
In general, most farms traditionally use the fully washed method and use dry pulp to minimize water consumption.

Drying processes in Colombia are innovative and varied.
Farmers can spread their parchment over the flat roofs (elvas) of their homes to dry slowly – sometimes in the shade, but more often in the sun.

In parts of Antioquia drying 'drawers' are used. These are sets of movable drying screens that can be pulled out from under the house or storage sheds in warm weather and slid under a shelter when it rains.

Polytunnels and parabolic beds are also commonly used, especially in areas of high altitude and cooler temperatures. These structures are usually raised beds constructed similarly to mini-greenhouses with plastic sheeting stretched over a curved frame and openings at both ends to ensure airflow.
These structures protect parchment from wet weather, while the even airflow allows drying even in humid conditions.

As Colombian farmers gain access to specialty markets, they are producing more Naturals and Honeys of exceptional quality. And these processes are not limited to a select few. Along with Naturals and Honeys, experimentally processed coffees now come from different regions.

 

Roast Colombian coffee

The Colombian coffee industry has been incredibly successful in building a brand that continues to drive interest in and demand for Colombian coffee.
In addition to simply increasing demand, industry branding has made advertising history.
Their iconic coffee farmer, Juan Valdez and his donkey, Conchita, were very recognizable.
Juan was originally founded in 1958 for the Colombian Federación Nacional de Cafeteros (FNC) (the Federation of Colombian Coffee Growers), and his face adorns the FNC logo — along with countless bags of Colombian coffee — to this day.

The story of Juan Valdez is just one example of how FNC has been a strong force in creating continuity for the reputation of Colombian coffee.
Since its foundation in 1927, the FNC represents the interests of Colombian coffee growers. Their continued presence is almost unique in the coffee world and is partly one of the reasons Colombia is such a powerhouse in coffee production.

Though originally a non-profit organization, today the FNC is collectively owned and controlled by approximately 540,000 producers throughout Colombia. In addition to coming up with genius marketing icons, the FNC works to ensure an adequate infrastructure for growers, provide technical support and fund research. Their research division, Cenicafé (founded 1938), is known for its focus on developing new genetic varieties and conducting research into improved agricultural practices.

The FNC also strives for price stabilization and ensures minimum prices for Colombian coffee farmers. Despite this, labor shortages are a growing problem in the country as young people move from rural coffee areas to urban areas. This situation is the 'new normal' for Colombian producers and high labor costs pose a risk to many and to the industry as a whole.

 

 

 

 

PLAATS IN DE WERELDPRODUCTIE:

#3

GEMIDDELDE JAARLIJKSE PRODUCTIE:

13.800.000 (in zakken van 60 kg)

GEMEENSCHAPPELIJKE ARABICA-SOORTEN:

Colombia, Castillo, Caturra, Typica, Bourbon

BELANGRIJKE REGIO'S:

Huila | Antioquia | Tolima | Cauca | Caldas | Risaralda | Quindío | Valle del Cauca | Santander | Nariño

OOGST MAANDEN:

Het hele jaar door, afhankelijk van de regio

 

 

 

 

Juan Valdez en de ezel Conchita

Tumbaga Sugarcane decaf tilt cafeïnevrije koffie naar een hoger niveau.


Deze (H)eerlijke hoogwaardige Colombia koffie geeft je energie, zonder je ’s nachts wakker te houden.

 

Genoemd naar een legering van goud, koper en zilver die werd gebruikt om kleine religieuze voorwerpen te maken.
Als een symbolisch huwelijk tussen de zon (goud) en maan (zilver), waardoor evenwicht ontstaat.

Een uitgebalanceerd, chocoladeachtig en zoet kopje waarvan we zeker weten dat het de beste op de markt is.

 

meer lezen over deze koffie, klik hier